Organem prowadzącym przedszkole jest Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieGmina Miasto Krośniewice.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, liczba dzieci w oddziale przedszkola - wynosi do 25. W przedszkolu przebywa 154 dzieci uczęszczających do 7 oddziałów według grup wiekowych.

Organizację pracy w ciągu dnia określa dla poszczególnych grup Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieramowy rozkład dnia - ustalony z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.

Praca wychowawczo - dydaktyczna realizowana jest na podstawie Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieprzedszkolnego zestawu programów zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną zgodnych z podstawą programową.

Pracę wychowawczo - dydaktyczną z dziećmi organizuje się w oparciu o roczny plan pracy przedszkola. Nauczyciele opracowują miesięczne plany pracy, w których uwzględniają zajęcia organizowane z dziećmi, zabawy, spacery, wycieczki, pracę indywidualną z dzieckiem, kontakty z rodzicami.

Przedszkole oferuje dzieciom zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania i pomoc psychologiczno - pedagogiczną.

Nauczyciel rehabilitant