główna zawartość strony

INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANOWANEGO URUCHOMIENIA PRZEDSZKOLA

Szanowni Rodzice!

W związku z decyzją rządu o planowanym uruchomieniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej informujemy, że rozważamy możliwość otworzenia tych placówek, niemniej jednak z tych placówek będą mogły skorzystać dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką w domu i wyrażają gotowość powrotu do pracy. Ponad to pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wobec powyższego komunikatu proszę o wypełnienie przedłożonego Państwu oświadczenia w załączeniu i dostarczenie go drogą elektroniczną do Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach na adres: przedszkolekros@poczta.internetdsl.pl w terminie do dnia 4 maja 2020 r. do godz. 12.00

Proszę dodatkowo zapoznać się z wytycznymi Głównego Inspektoratu Państwowego i Ministerstwa Zdrowia, które również przekazuję w załączeniu.

O ostatecznej decyzji poinformujemy Państwa w odrębnym komunikacie zamieszczonym na stronie Urzędu Miejskiego w Krośniewicach www.krosniewice.pl i Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach www.mp.krosniewice.pl

Z poważaniem

Iwona Szczygieł

Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach

Załączniki:

1. Oświadczenie

2. Otwieramy przedszkola od 6 maja br. – komunikat MEN

3. Wytyczne GIS i MZ – plik w wersji word

………………………………………..

(miejscowość i data)

                                                    Oświadczenie

Oświadczam, że zgłaszam zapotrzebowanie na skorzystanie z przedszkola mojego dziecka/dzieci:

1. ………………………………… (imię i nazwisko dziecka)

2. ………………………………… (imię i nazwisko dziecka)

3. ………………………………… (imię i nazwisko dziecka)

4. ………………………………… (imię i nazwisko dziecka)

w związku z powrotem do pracy …………………………………………………

(nazwa zakładu pracy/gospodarstwo rolne)

…………………………………………………………………………………….

i rezygnacją z obecnie wykorzystywanego, przysługującego mi dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

 

……………………………….

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)