Nasze hasło to:

Pozwólmy dziecku doświadczać, eksperymentować, dowiadywać się i porównywać, szukać i drążyć w głębinach wiedzy, wyruszać w podróże odkrywcze czasami trudne, ale jakże bogate i fascynujące.

C. Freinet

Organizacja oraz zasoby rzeczowe i osobowe Przedszkola

Miejskie Przedszkole w Krośniewicach zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: specjalistę w zakresie terapii pedagogicznej, logopedę, specjalistę w zakresie oligofrenopedagogiki.

W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe ds.: wychowania, edukacji i ewaluacji. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci.

Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Istota procesów zachodzących w przedszkolu i ich efekty

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki
w szkole.

Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

Nasze zasady są następujące:

W codziennej pracy z dziećmi kierujemy się słowami Barbary Cage:

Nauczyciel to ktoś, kto widzi w każdym dziecku wyjątkową osobę i zachęca je do rozwijania jego indywidualnych talentów oraz mocnych stron.

Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym.

Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb.

Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach.

Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, tolerancję, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej.

Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami.

Katalog metod stosowanych w Przedszkolu

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

  1. Metody czynne:metoda samodzielnych doświadczeń, metoda kierowania własną działalnością dziecka,metoda zadań stawianych dziecku,metoda ćwiczeń utrwalających.
  2. Metody oglądowe: obserwacja i pokaz, osobisty przykład nauczyciela,udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne,ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
  3. Metody słowne: rozmowy, opowiadania, zagadki, objaśnienia i instrukcje, sposoby społecznego porozumiewania się, metody żywego słowa.

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:metodę integracji sensorycznej,metodę projektu,twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów, Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz, metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej, metody aktywizujące, aktywne słuchanie muzyki relaksacyjnej, techniki twórczego myślenia.

Współdziałanie ze środowiskiem i rodzicami

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania są m.in. uroczystości: Jasełka Bożonarodzeniowe, Bal Karnawałowy, Wielkanocne Spotkania, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny, Olimpiada Sportowa Przedszkolaków, Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego; zajęcia warsztatowe, akcje charytatywne, drobne naprawy i remonty, pomoc w przygotowaniu uroczystości.

Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności poprzez udział w zajęciach otwartych. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych.

Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem a domem. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola.

Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o środowisko naturalne, takie jak akcja „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi” czy selektywna zbiórka odpadów.

Przedszkolny zestaw programów

„Nasze Przedszkole” Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci. M. Kwaśniewska W. Żaba-Żabińska 1/PR/2013 Zarządzenie dyrektora nr 28 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Tradycje przedszkolne

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.

Placówka ma kalendarz imprez i wydarzeń:

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę przez stronę internetową, stały kącik dla rodziców, występy dzieci na uroczystościach gminnych, udział przedszkolaków w konkursach ogólnopolskich.

Sylwetka absolwenta

Absolwent Przedszkola jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych, ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze, potrafi współdziałać w zespole, jest zainteresowany nauką i literaturą, jest samodzielny, jest aktywny w podejmowaniu działań, lubi działania twórcze, jest wrażliwy estetycznie, akceptuje zdrowy styl życia, ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym, cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, czuje się Polakiem i Europejczykiem.

 

Koncepcja pracy przedszkola jest otwarta i może ulegać modyfikacji.

  1. Koncepcja pracy przedszkola jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie.
  2. Koncepcje pracy przedszkola zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.
  3. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców.