Klauzula Informacyjna

 

Szanowni Państwo!

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 201/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). 

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ujednolicenie informacji kierowanych do klientów o ich prawach. W związku z powyższym, poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Miejskie Przedszkole w Krośniewicach, 99-340 Krośniewice ul. Adama Mickiewicza 2 oraz zasady, na jakich odbywać się będzie po 25 maja 2018 r. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych dodatkowych działań.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia RODO informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole w Krośniewicach, 99-340 Krośniewice ul. Adama Mickiewicza 2.

2. Z administratorem danych można skontaktować się telefonując pod numerem : 24 252 30 22 lub korespondencyjnie na adres siedziby administratora.

3. Z Inspektorem danych osobowych u Administratora można skontaktować się wysyłając, e-mail na odo24@wp.pl lub wysyłając pisemną korespondencję jw. z dopiskiem „IOD”.

4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji wykonywania ciążącego na przedszkolu obowiązków prawnych związanych z działalnością opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną – ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 2361).

6. Rodzice (opiekunowie prawni) posiadają prawo do:

7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa.

Inspektor danych osobowych

Ryszard Kujawski

Kontakt: tel. 600282112
e-mail: odo24@wp.pl