główna zawartość strony

W tym tygodniu naszym tematem jest,, Ekologia"

1. "Co to jest ekologia? "

- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania wiersza D. Klimkiewicz, W. Drabik, wypowiadanie się na jego temat, poszerzanie słownika czynnego o pojęcie "ekologia", rozwijanie sprawności ruchowo- słuchowej i manualnej.

*TREŚĆ WIERSZA:

Ekologia - mądre słowo,

a co znaczy - powiedz, sowo?

Sowa chwilę pomyślała

i odpowiedź taką dała:

"To nauka o zwierzakach,

lasach, rzekach, ludziach, ptakach.

Mówiąc krótko, w paru zdaniach,

o wzajemnych powiązaniach

między nami, bo to wszystko

to jest nasze środowisko.

Masz je chronić i szanować "

- powiedziała mądra sowa...

*Dzieci odpowiadają na pytania:

Co to jest ekologia?

Czego dotyczy ta nauka?

Co oznacza słowo "szanować"?

*Zabawa rytmiczna utrwalająca definicję "ekologia".

Dzieci wyklaskują, wytupują fragment wiersza zgodnie z analizą sylabową:

To na-u-ka o zwie-rza-kach, la-sach, rze-kach, lu-dziach, pta-kach. Mó-wiąc krót-ko, w pa-ru zda-niach, o wza-jem-nych po-wią-za-niach mię-dzy na - mi, bo to-wszyst-ko to jest na-sze śro-do-wis-ko.

* "Mój świat "

- dzieci rysują kredkami lub malują farbami na określony temat, rozwijają wyobraźnię i inwencję twórczą. 2.

"Z jak zegar"

- wprowadzenie litery Z, z małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.

*Dzieci wymieniają różne rodzaje zegarów. Odpowiadają na pytania:

Czy zegary są potrzebne?

Czy zawsze były zegary?

Jak radzili sobie ludzie bez zegarów?

Co by było, gdyby zegarów nie było?

Czy mielibyśmy więcej czasu?

Czy lubicie, jak wszyscy się śpieszą?

*Dzieci dzielą wyraz "zegar" na sylaby i głoski - określają ilość głosek.

*Układają model wyrazu, następnie zastępują nakrywki literami.

*Dzieci oglądają kartę pracy z literą Z, z, podając do czego podobna jest wielka litera Z? Z czym się kojarzy? Czym się różni od małej?

*Proponujemy dzieciom zabawę w,, Detektywów"- w gazetach wyszukują litery Z, z i zaznaczają je kredką lub ołówkiem.

*Dzieci przygotowują dłonie do pisania... Kreślą kształt litery w powietrzu, mogą pisać na tacy posypanej piaskiem, tworzyć kształt z użyciem plasteliny.

*Zachęcam do wykorzystania zdjęć z kartami pracy.

Zadania na 20 - 24 kwietnia 2020

3. "Mniej czy więcej? "

- zapoznanie ze znakami mniejszości i większości. *Dzieci słuchają zadania czytanego przez rodziców i ilusrtowanego przedmiotami (można wykorzystać puste pudełka, skakanki, miski...).

W pewnej sali stały 2 kosze na śmieci (rozkładamy pudełka, miski...). W jednym z nich leżały 3 butelki (wkładamy 3 puste butelki do jednego pojemnika ), a w drugim 5 butelek (wkładamy 5 butelek do drugiego pojemnika). Zadajemy dzieciom pytanie: W którym pojemniku jest więcej butelek? Dzieci wskazują prawidłową odpowiedź. Rodzice kontynuują opowieść: Wielka szufla śmieciarki otwiera się szeroko w tę stronę, gdzie jest więcej śmieci.

*Dzieci wspólnie z rodzicami układają między pojemnikami znak > z dwóch pasków papieru.

* Zachęcam dzieci do wymyślania własnych opowieści.

*Kolejnym zadaniem jest ilustrowanie zadania cyframi i znakami > < zamiast przedmiotów.

*Zachęcam do wykorzystania zdjęcia z kartą pracy. 

Zadania na 20 - 24 kwietnia 2020

4. "Duszki leśne"

- zabawa ruchowa z piosenką. Uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającej nas przyrody, ochrony środowiska naturalne go.

* Słuchanie piosenki,, Duszki leśne":

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie https://www.youtube.com/watch?v=WxhMEK883nk

*Naśladowanie czynności "duszków":

I. Żyją w lesie małe duszki, /dziecko pokazuje na siebie/

które czyszczą leśne dróżki. /naśladują zamiatanie podłogi/

Mają miotły i szufelki /wyciągają do przodu raz prawą, raz lewą rękę/

i do pracy zapał wielki. /napinanie mięśni rąk /

Ref: Duszki, duszki, duszki leśne

wstają co dzień bardzo wcześnie /przeciąganie się /

i ziewając raz po raz /ziewamy/

zaczynają sprzątać las/naśladowanie zamiatania/

II. Myją liście, piorą szyszki /naśladowanie wycierania kurzu, pranie ręczne/

aż dokoła wszystko błyszczy./rozciąganie rąk wokoło siebie/

Muchomorom piorą groszki,/naśladowanie prania ręcznego/

bo te duszki to czyścioszki./pokazywanie na siebie/

III. Gdy ktoś czasem w lesie śmieci,/naśladowanie rozrzucania papierków/

zaraz duszek za nim leci./machanie skrzydełkami/

Zaraz siada mu na ręce,/wyciąganie dłoni do przodu/

grzecznie prosi nie śmieć więcej./grożenie palcem/

*karta pracy z pojemnikami na śmieci.

Zadania na 20 - 24 kwietnia 2020

5. "Oczyszczalnia ścieków "

- zabawa badawcza. Doskonalenie umiejętności stawiania hipotezy i formułowania wniosków.

*Przygotować należy 2 słoiki i 2 butelki typu PET, ucięte jak lejek. Szyjkę jednej z nich obwiązujemy gazą i mocujemy za pomocą gumki recepturki. Obie butelki umieszczamy w słoikach jak lejki. Przygotowujemy wodę - ścieki, z wykorzystaniem ziemi z doniczki, oleju, małych kawałków folii i opakowań. Dzieci powoli wlewają przygotowane ścieki do obu butelek. Sprawdzają czy na gazie osadziły się nieczystości, porównują kolor wody w słoikach.

*Dzieci odpowiadają na pytania:

Czy wodę ze słoików można pić?

Do czego służy filtr?

Po co mamy oczyszczalnie ścieków?

* "Pan Gniotek"- praca plastyczna połączona z relaksacją.

MATERIAŁY: balon, butelkę 500 ml, mąkę ziemniaczaną lub ryż, lejek, słomkę lub wykałaczkę, włoczkę do zrobienia fryzury, mazaki.

*Wsypujemy mąkę do wysokości 1/2 butelki. Najlepiej zrobić to przez lejek, poruszając w środku słomką lub wykałaczką, aby przesypywało się bez zastojów. Następnie dmuchamy balon, skręcamy go i zakładamy na butelkę. Teraz wystarczy butelkę obrócić w taki sposób, aby mąka przesypała się do nadmuchanego balona. Można to przyśpieszyć ściskając kilkukrotnie butelkę. Wypełniony balon mąką ściągamy z butelki, spuszczamy powoli powietrze, związujemy go. Na czubku głowy przywiązujemy włóczkę i rysujemy mazakiem buzię.

WESOŁEJ ZABAWY Z RODZICAMI.

Pozdrawiam cieplutko,

ciocia Krysia.